Headlines

NACISK ZE STRONY DZIECI

PORÓWNANIE, PRZYNĘTA REKLAMY

KIEROWANE DO DZIECI REKLAMY GIER LOSOWYCH

ZASADY UCZCIWEJ REKLAMY

NACISK ZE STRONY DZIECI

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Podkreśla się przy tym, że dzieci nie są, tak jak dorośli, przygotowane do dokonywania rozsądnego wyboru. Dlatego reklamodawca nie powinien wywierać zbyt dużej presji w celu wymu­szenia zakupu towaru. Presja ta nie powinna być eksponowana zwłasz­cza w formie:  nacisków      ze strony dzieci na zakup towarów przez dorosłych, z użyciem argumentów, że ten, kto kupuje jest lepszy, inteligentniejszy lub bardziej wspaniałomyślny, akcentowania   korzyści płynących z zakupu produktu, nie mają­cych związku z jego właściwościami. Może to być, np. podkreślanie pre­stiżu związanego z zakupem, większej akceptacji przez rówieśników niejasnego        określania cen, przy czym nie powinny byc używane stwierdzenia: Jedynie”, „tylko” itp.

admin @ Luty 20, 2015

PORÓWNANIE, PRZYNĘTA REKLAMY

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Porównanie (comparisons): należy unikać w reklamie po­sługiwania się fałszywymi twierdzeniami i faktami w stosunku do pro­duktów, usług i konsumentów i postępować zgodnie z regułami reklamy konkurencyjnej. Przynęta reklamy {bait aduertismg): jakkolwiek popu­larne jest powiedzenie, że „przynęta powinna się podobać rybie, a me wędkarzowi”, wymagane jest, by w reklamie nie oferować produktów i usług, jeśli nie jest to oparte na dobrych intencjach; reklama nie powin­na stanowić przynęty skłaniającej do kupowania droższych towarów i usług nie zapewniających oferowanych korzyści. Reklamowane gwarancje (guarantees and warran- łies aduertising) powinny być wyraźnie określone na podstawie jedno­brzmiących sformułowań bez ograniczania praw nabywców, a teksty umów i gwarancji muszą być przedstawione nabywcom przed dokona­niem przez nich zakupu.

admin @ Luty 20, 2015

KIEROWANE DO DZIECI REKLAMY GIER LOSOWYCH

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Zalecenie 10 zajmuje się kierowanymi do dzieci reklamami gier losowych. Dokument zaleca, by w miarę możliwości nie wzbudzały one nierealistycznych oczekiwań dotyczących szansy wygrania lub wysoko­ści nagród. Dlatego nagrody powinny być jasno przedstawione. Praw­dopodobieństwo wygranej powinno być jednoznacznie określone np. za pomocą stwierdzenia: „Wielu będzie brało udział, nieliczni wygrają . Nagrody powinny być dostosowane do dziecięcego audytorium. Kolejne miejsca uczestników powinny być ujawnione.     Zalecenie 11 określa warunki bezpieczeństwa. Podkreśla się w nim że naśladownictwo, odkiywanie i eksperymentowanie to ważne sfery aktywności dziecięcej. Są one zainteresowane rynkowo i mogą  naśladować użycie towarów bez zwrócenia uwagi na ryzyko.

admin @ Luty 20, 2015

ZASADY UCZCIWEJ REKLAMY

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Działalność organizacji branżowych, reprezentujących różne gałęzie produkcji i usług lub funkcjonujących na niwie reklamy, zmierza do podniesienia standardu reklamy. Bezpośrednim przejawem tego typu działalności są sformułowane przez nie wytyczne i „zasady reklamy |uczciwej” wiążące członków tych organizacji. Nad bezpieczeństwem konsumentów, w krajach wysoko rozwiniętych, czuwają potężne orga- I nizacje konsumenckie badające prawdziwość reklamowanych obietnic, i Z opinią ich musi liczyć się każdy przedstawiciel biznesu, zarówno ten  duży, jak i mały.Etyczne unormowania reklamy pojawiły się juz na początku AAw.Zasady uczciwej reklamy (fair advertising) opracowane zostały po raz ’ pierwszy w 1911 r. Na odbywającym się w tym roku kongresie reklamy zaproponowano, by w działalności reklamowej przyjąć hasło.

admin @ Luty 20, 2015

ETYCZNE KANONY REKLAMY

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Duża podaż reklam powoduje ogromną konkurencję między agen­cjami reklamowymi, prześcigającymi się w wymyślaniu coraz to nowych sposobów docierania do odbiorców. Niestety, nie zawsze chwyty rekla­mowe są zgodne z normami obyczajowymi, etycznymi i szeroko pojętym interesem odbiorców. Bardzo często gra się na instynktach odbiorców, próbując ominąć argumenty rozumowe. Ograniczenia swobody reklamy wynikają nie tylko z norm zawar­tych w przepisach prawnych, lecz są również określone w kodeksach etycznych reklamy. Wprowadzanie tego typu norm związane jest z lansowanymi teoriami „samokontroli” i „samodyscypliny”. Normy prawne mają być w nich zastąpione dobrowolnymi ograniczeniami swo­body działania ustalanymi przez prowadzących działalność reklamową.

admin @ Luty 20, 2015

ZAKAZ REKLAMY I PROMOCJI

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych znalazł miejsce j również w uchwalonej w dniu 9 listopada 1995 r. ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych \ (u.o.o.z). Ustawa jednocześnie określa, iż sprzeczna z prawem jest re klama i promocja wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i pro- j duktów imitujących wyroby łub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, w telewizji, radiu i kinach, prasie dziecięcej i młodzieżowej, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kulturalno-  oświatowych, szkołach wyższych i obiektach sportowo-rekreacyjnych.

admin @ Luty 20, 2015

ZBLIŻONA FORMA REKLAMY

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Bardzo zbliżoną do reklamy formą promowania przedsiębiorstw jest sponsoring. Definicja sponsora podana została w art. 4, ust. 7, u.r.t.: „Sponsorem jest osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji, która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części two­rzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy, firmy lub znaku to­warowego”. Za pomocą sponsoringu kształtowane jest publiczne zaufa­nie do firmy, propagowanie jego marki i znaku towarowego. Sponsor, finansując powszechne, społecznie akceptowane cele, oddziałuje na kon­sumenta nie przez produkt, który jest przez niego oferowany, ale przez obraz przedsiębiorstwa jako całości.

admin @ Luty 20, 2015

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Ustawa formułuje katalog czynów mających cechy nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Jest on zawarty w art. 16, który otrzy­mał brzmienie: „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,. reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na decyzje, co do nabycia towaru lub usługi,reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywołanie lęku,i wykorzystanie przesądów lub łatwowierności dzieci,wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług,sprawia wrażenie neutralnej informacji,reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach \ publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów I lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji, reklama porównawcza, chyba, że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla klienta”.

admin @ Luty 20, 2015

DANE STATYSTYCZNE

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Zakaz ten obejmuje również usługi związane z zakupem, dostawę, wymianę, zwrot, naprawę i konserwację. Nie do­puszcza on także wprowadzania w błąd konsumenta, jeżeli chodzi o ja­kość, cenę, wartość lub warunki zakupu innych towarów, oferowanych na rynku oraz usług związanych z tym zakupem. Zawierając w reklamach dane statystyczne, terminy naukowe lub cytaty z dzieł technicznych, reklamodawca powinien zdawać sobie spra­wę z odpowiedzialności wobec odbiorcy. W przekazie reklamowym nie wolno posługiwać się przedawnionymi świadectwami, powinny one być aktualne – wiarygodne. Nie mogą wprowadzać w błąd konsumenta, ani w tej intencji być stosowane. W reklamach nie można powoływać się na- osoby, firmy lub instytucje bez ich zezwolenia.

admin @ Luty 20, 2015

REKLAMA TELEWIZYJNA

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Należy zakazać również wszelkiej telewizyjnej reklamy le­karstw i zabiegów lekarskich, które dostępne są wyłącznie wtedy, gdy są zalecone przez lekarza, natomiast telewizyjna reklama wyrobów al­koholowych powinna podlegać surowym kryteriom. We wstępie sformu­łowane zostały również postulaty dotyczące nieletnich. Podkreśla się konieczność ustanowienia zasad ochrony rozwoju fizycznego, duchowe­go i moralnego nieletnich w odniesieniu do programów i reklamy tele­wizyjnej. Dokument ten definiuje również podstawowe pojęcia, takie jak: „audycja telewizyjna”, „reklama telewizyjna”, „kryptoreklama”, „spon­soring”.  „Reklama telewizyjna” to każda wypowiedź przy wykonywaniu działalności handlowej, produkcyjnej, rzemieślniczej lub wolnego zawo­du, przekazywana w telewizji, za odpłatnością lub innym podobnym świadczeniem, przez osobę fizyczną lub prawną, w celu zwiększenia sprzedaży towarów lub świadczonych usług, włączając nieruchomości, prawa i obowiązki.

admin @ Luty 20, 2015

WSZELKIE INFORMACJE

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Dział trzeci dotyczy ważnych informacji na temat towaru. Podkre­śla się w nim, że dzieci mają mniej rozbudowane słownictwo, mniejszą zdolność czytania i rozumienia niż dorośli. Dlatego: wszelkie informacje mające znaczenie prawne powinny być pre­zentowane w sposób całkowicie zrozumiały dla dziecka,   jeżeli       istnieje konieczność złożenia produktu przed użyciem, po­winno to być jasno i wyraźnie pokazane,  jeżeli       jakiejś części, istotnej dla użycia produktu, nie dołącza się przy zakupie (np. baterii), powinna być na ten temat umieszczona in­formacja,  powinny       być podane wyraźne informacje na temat dodatkowych akcesoriów możliwych lub koniecznych do nabycia w przypadku zaku­pu produktu i pełnego jego wykorzystania.

admin @ Luty 20, 2015

WŁAŚCIWOŚCI I SPOSÓB UŻYCIA

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

  1. Właściwości i sposób użycia produktu powinny być tak prezen­towane, by dzieci same mogły powtórzyć, dla kogo produkt jest przezna­czony.Produkty powinny być prezentowane w bezpieczny sposób, w bezpiecznym środowisku i sytuacji.Powinno być jasno określone, co wchodzi lub nie wchodzi w skład zakupionego produktu.Ilość produktu powinna być jasno i wyraźnie określona.Reklamy produktów żywnościowych powinny promować zdro­wie i. odpowiednią dietę. Przekąski powinny być prezentowane jako przekąski, a nie w formie substytutów normalnego jedzenia.Obrazy przemocy, mogące straszyć lub wywoływać niepokój u dzieci, nie powinny być prezentowane.W dziale drugim akcent położony jest na wywieranie presji na za­kup towaru lub usługi.

admin @ Luty 20, 2015

PODSTAWOWY WZORZEC

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Podstawowym wzorcem i autorytetem w rozwoju dziecka są jego rodzice. Reklamodawcy powinni dążyć do wykorzystywania tych rela­cji w sposób pozytywny.Poszczególne działy Kodeksu odnoszą się do reklam w formie dru­kowanej, radiowej, telewizyjnej i kablowej, skierowanych do dzieci do dwunastego roku życia.Dział pierwszy dotyczy sposobów prezentacji produktów. Powinno się uwzględniać, że dzieci zapamiętują wiele odrębnych elementów re­klamy. Trzeba więc postrzegać ją w sposób kompleksowy, tak by nie wprowadzała w błąd i nie dezinformowała dzieci. W szczególności: .  Reklamy nie powinny wprowadzać w błąd co do charakterysty­ki produktu lub usługi.  Nie powinny wprowadzać w błąd co do korzyści płynących z uży­wania produktu  Nie powinno się wykorzystywać wyobraźni dzieci, zwłaszcza że nie potrafią one odróżnić fantazji od rzeczywistości.

admin @ Luty 20, 2015

NADMIERNE UWYDATNIENIE CECH

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

  1. Nie powinno się zwłaszcza uwydat­niać nadmiernie takich cech produktu, jak jakość i wydajność.Reklamodawca powinien zdawać sobie sprawę, że reklama może odgrywać bardzo ważna rolę w procesie edukacji dziecka; powinien przekazywać treści w sposób zrozumiały, tak by reklama nie odbiła się negatywnie na zdrowiu czy psychice dziecka.W miarę możliwości powinno się dążyć do kształtowania w tre­ściach reklam pozytywnych postaw i wartości, takich jak: przyjaźń, uprzejmość, uczciwość, sprawiedliwość, wielkoduszność i szacunek dla innych.Powinno się przykładać szczególną wagę do uwzględnienia w re­klamach mniejszości etnicznych, tak by promować pozytywne pró-spo- łeczne wzorce. Nie powinno się dopuszczać w reklamie społecznych ste­reotypów.

 

admin @ Luty 20, 2015

POZIOM WIEDZY

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

CARU współpracuje na bieżąco z organizacjami reklamowymi, pla­cówkami naukowymi i rodzicami, propaguje treści zawarte w Dziecię­cej Ustawie Telewizyjnej z 1990 r. (Children Television Act). CARU opracowała sześć podstawowych zaleceń dotyczących rekla­my skierowanej do dzieci.Reklamodawca powinien zawsze mieć na uwadze poziom wiedzy, doświadczenie życiowe oraz dojrzałość audytorium, do którego jest skie­rowany jego przekaz. Reklamodawca powinien chronic małe dzieci przed ich własną wrażliwością, by nie wyrządzić im krzywdy.Powinno się mieć na uwadze, że wyobraźnia odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju dziecka i nie należy jej wykorzystywać w przeka­zywanych treściach reklamowych.

admin @ Luty 20, 2015

SAMOREGULACJA POSTULUJĄCA

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Samoregulacją postulującą ograniczenia w dziedzinie reklamy skierowanej do dzieci jest na rynku amerykańskim Kodeks opracowa­ny przez Amerykańską Radę Dobrego Biznesu (Council of Better Bu­siness Bureaus – CBBB) opracowany przez działająca od W74 n Sefegę Reklamy Dziecięcej (Children’s Advertising Review Unit – CARU) . Sekcja ta została założona przez przedstawicieli branży reklamo­wej. Zadaniem jej jest monitorowanie wszelkich reklam skierowanych do dzieci we wszystkich rodzajach mediów. Jeżeli okaże się, że reklama jest sprzeczna ze wskazówkami opracowanymi przez CARU, wywiera­ny jest nacisk, by reklamodawca dokonał dobrowolnych zmian, zgodnie z zaleceniami organizacji.

admin @ Luty 20, 2015

GUST I PRZYZWOITOŚĆ

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Gust i przyzwoitość (taste and decency): w reklamie nie powinno być określeń słownych, skojarzeń oraz ilustracji, które są niezgodne z publicznym poczuciem przyzwoitości i dobrego smaku* szczególnie uważnie muszą być dobierane produkty i sposób ich rekla- mowama w telewizji ze względu na to, że jest to forma przemawiania do telewidzów w ich domach, podczas np. spożywania posiłków, a także w czasie, gdy telewizję (a więc i reklamę) oglądają dzieci.Z kolei Amerykańska Federacja Reklamy (American Advertising Federatwn) przedstawiła dziewięć zasad reklamy w swoim Kodeksie Łtyki Reklamy. Są to: prawda,odpowiedzialność, dobry smak, przyzwoitość,  niedyskryminowanie, nieposługiwanie się przynętą, gwarancja, niewprowadzanie w błąd ceną.

admin @ Luty 20, 2015

RZETELNOŚĆ CENOWA

Posted in: Stan zareklamowania | Comments (0)

Rzetelność cenowa (price claims) oznacza, że ceny po­winny być rzetelnie podawane. Niedozwolone są sposoby tzw. reklamy cenowej polegające na tym, że:  reklamujący się zachęca do zakupu powiadamiając, że ceny są niższe niż poprzednio stosowane, jednakże bez podawania ich poprzed­niej i obecnej wysokości,   przekonuje się, iż ceny produktu są niższe od cen konkurencyj­nych wyrobów, lecz nie podaje się ich porównywalnej wysokości,  oferuje się produkty po niskich, atrakcyjnych cenach, lecz zawie­ra się transakcje po wyższych cenach, argumentując to wcześniejszą wyprzedażą towarów po reklamowanych cenach, zachęca się do kupna argumentem „Kupujesz jedno opakowanie, a dostajesz dwa”.  Referencje i opinie (testimonials) przedstawione w re­klamie powinny być ograniczone do osób, których kompetenqe oparte są na profesjonalnej znajomości i osobistych doświadczeniach związa­nych z zalecanymi produktami.

admin @ Luty 20, 2015