Kategoria: Rozwój psychiczny człowieka

DALSZY WAŻNY PROBLEM

Myszy, które w ciągu kilku pokoleń hodowano w pomie­szczeniu ekranowanym od wpływów pola magnetycznego Ziemi, różniły się od zwierząt kontrolnych, hodowanych równie długo w identycznych warunkach, lecz bez ekranizacji: były wyraźnie mniej aktywne ruchowo, słabiej reagowały na różne bodźce, wcześniej

PROPONOWANE BADANIA

Propono­wane obecnie modele takiego środowiska (atmosfera jako Oo + COo + No, woda jako substancja chemicznie czysta H2O, pokarm jako zespół węglo­wodanów, tłuszczów i białek z dodatkiem znanych dzisiaj witamin) mogą okazać się pod tym względem zbyt uproszczone. Odkrywane są

ZALĄŻKI ZAGADNIENIA

Badania poświęcone temu zagadnieniu są dopiero w zalążku (np. badania nad zamkniętym pod względem wymiany gazowej układem „człowiek—chlorella”), stanowiąc element obszerniejszego zagadnie­nia. — poznania szczególnej sytuacji krańcowej w życiu człowieka, jaką stwarza lot w przestrzeni kosmicznej. Przegląd przedstawionych w niniejszej części

NARAŻENIE CZŁOWIEKA

Narażenie współ­czesnego i przyszłego człowieka na „krańcowe” wpływy naturalnego środowiska i wpływ sztucznych środowisk, których elementy mogą obciążać ustrój, jest nieuniknione, wiąże się bowiem z postępem te­chnicznym, z zagospodarowaniem nowych rejonów Ziemi — arktycznych i pustynnych, projektami wykorzystania terenów podmorskich,

CHARAKTER MECHANIZMÓW

Niektóre z nich mają charakter „samoograniczający się” (np. zwiększenie termoregulacyjnego wydzielania potu zwiększa niebezpieczeństwo odwodnienia organizmu, wzrost wentylacji płuc może kosztować tak dużo energii, że czysty „zysk” w dowozie tlenu pokrywa tylko zapotrzebowanie mięśni odde­chowych na tlen itd.). Długotrwałe działanie

ZBADANIE GRANIC

Zbadanie granic adaptacji fizjologicznej czło­wieka do warunków krańcowych, w tej liczbie i tych, których wpływ na ustrój łatwo może pozostać niedoceniony, ponieważ nie obciążają organizmu w drastyczny sposób, stanowi podstawowy element ochrony zdrowia człowieka i zapewnienia mu warunków pełnej aktywności

LICZNE GAŁĘZIE NAUK

Liczne gałęzie nauk przyrodni­czych i humanistycznych — biologia i medycyna, psychologia, pedago­gika i socjologia — badają prawidłowości rozwojowe oraz czynniki determinujące zmienność form przystosowania się człowieka do środo­wiska i regulowania jego stosunków ze światem zewnętrznym. Wykrywanie faktów i praw dotyczących filogenezy

DZIAŁ PSYCHOLOGII

Oczy­wiście nie są to informacje pełne i wyczerpujące, które mogłyby za­stąpić systematyczny wykład, lecz przegląd wybranych zagadnień z za­kresu psychologii rozwojowej. Należy zresztą podkreślić, że ten dział psychologii (podobnie jak wiele innych jej dziedzin) nie posiada jeszcze dostatecznie zwartego i

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Chodzi przy tym nie tylko o od­powiedź na pytanie, w jakiej mierze przeobrażenia psychiczne mają charakter zmian ciągłych i progresywnych, w jakiej zaś obserwuje się okresy zastojów oraz skoki i kryzysy rozwojowe, lecz także o ustale­nie kolejność: stadiów i o

REZULTAT TRUDNOŚCI

W rezultacie tych trudności, a także z przyczyn metodologicznych, we współczesnej psychologii istnieje co najmniej kilka odrębnych kon­cepcji rozwoju, wielokrotnie zaś więcej propozycji podziału życia czło­wieka na stadia i fazy rozwojowe. Do niektórych koncepcji teoretycz­nych będziemy nawiązywać przy omawianiu zagadnień

ROZWAŻANIA NAD ROZWOJEM

Rozważania nad rozwojem ontogenetycznym poprzedzimy przeglądem kilku zagadnień z dziedziny filogenezy. Wydaje się, iż obserwacja funkcjonowania mechanizmów regulujących stosunek osobnika do śro­dowiska w świecie zwierząt dostarcza wielu cennych informacji, nie­zbędnych do wyjaśnienia genezy psychiki człowieka i pomocnych przy charakterystyce kolejnych

PSYCHIKA ISTOT ŻYWYCH

Najprostsze organizmy zwierzęce też przejawiają tropizmy. Ich re­akcje mają jednak charakter motoryczny, czyli polegają na zmia­nach własnego położenia w przestrzeni względem działających bodźców. Wiele pierwotniaków i jamochłonów — np. euglena, rozwielitka, stuł­bia — przejawia wyraźny fototropizm dodatni. Wraz z rozwojem morfologicznym