PIERWOTNE FORMY NABYWANIA DOŚWIADCZENIA

Te przesłanki natury biologicznej stworzyły właśnie podłoże ukształtowania się nowej formy przystosowania do środowiska — specyficznych czyn­ności utrwalonych w toku rozwoju osobniczego, tzw. czynności nawykowych.Struktura nawyku zależy od rodzaju przeszkód, jakie osobnik napo­tyka na drodze do osiągnięcia celu, oraz od sytuacji zewnętrznej, w któ­rej zaspokaja swe potrzeby. Cel jest czynnikiem oddziałującym w spo­sób dynamiczny — warunkuje on szybkość i stałość utrwalania nawy­ków, czynności nawykowe zaś, kształtując się w konkretnych warun­kach, umożliwiają zaspokajanie potrzeb w stosunkowo zmiennym śro­dowisku.Możliwości przystosowawcze zwierzęcia na poziomie psychiki percepcyjnej ilustruje zachowanie się szczura w labiryncie.Stosowanie metody labiryntu do badań nad zachowaniem się zwierząt ma w psychologii bogate tradycje. Dzięki tej metodzie wyróżniono zespół czynników psychicznych wpływających na proces adaptacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)