PRZEWODNICZĄCY KRRT

Przewodniczący KRRT może wydać decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za użyt­kowanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. Kary tej nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia obowiązków, o których mowa, upłynął jeden rok (art. 53 ust. 4 u.r.t.). Z brzmienia art. 16 ust. 4 u.r.t. wynika, że do przepisów rozporzą­dzenia określającego zasady działalności reklamowej w programach ra­diofonii i telewizji stosuje się decyzje art. 10 ust. 3 i 4 oraz art. 14 u.r.t. Przewodniczący KRRT może wezwać do zaniechania działań w zakre­sie tworzenia i rozpowszechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały KRRT lub warunki koncesji. Mozę on wydać decyzję nakazującą zaniechanie takowych działań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)